Terapi ABA / Dyagnostik Otis

Autism diagnosis-aba centers of florida

ABA Centers of Florida

Isit la nan ABA Centers of Florida, devouman nou se nan ede ou menm ak moun ou renmen an. Nou konsantre efò nou sou minimize oswa efase nèt nenpòt peryòd datant ki lye ak dyagnostik otis ak sèvis Terapi ABA.

Sèvis konplè nou yo genyen ladan yo:

 • Entèvansyon Bonè pou Otis
 • Dyagnostik ak Tès Otis
 • Terapi ABA pou Timoun ak Adolesan
 • Terapi ABA nan kay la

Santi ankouraje w pou kontakte nou epi fouye nan fason nou ka sipòte w sou chemen w ap pi devan

Pwosesis Kat Etap Nou An Pou Tès Otis ak Dyagnostik Otis

 • Rele Nou

  Rele nou pou yon premye konsiltasyon sou tès otis. Nou pral koute enkyetid ou yo epi poze kèk premye kesyon depistaj otis. N ap verifye tou nenpòt benefis asirans ki ka ede w epi diskite sou opsyon randevou yo.

 • Premye Evalyasyon

  Nan randevou ou a, ekip klinik nou an ap rankontre avèk ou menm ak pitit ou a. Tès yo, ki gen ladan ADOS-2, estanda lò aktyèl la nan evalyasyon otis, se tout jwèt/aktivite ki baze nan yon anviwònman cho, zanmitay. Randevou tipik pou depistaj otis la enplike plizyè eleman epi li dire de a kat èdtan.

 • Analiz ak Revizyon

  Apre randevou pou dyagnostik otis ou a, espesyalis medikal nou yo pral revize rezilta sesyon tès otis ou a, ki anjeneral pran youn a de semèn.

 • Rapò Dyagnostik

  Nan yon dezyèm randevou, nou pral pataje rezilta nou yo ak nenpòt dyagnostik avèk ou, tankou yon rapò alekri ak rekòmandasyon sou tretman otis, si sa nesesè. Nan ABA Centers of Florida, nou peye anpil atansyon sou nivo konfò moun ou renmen yo pandan pwosesis dyagnostik otis la, epi nou jenere ak tan nou ak sipò nan diskite sou rezilta yo.

Konpetans ABA Therapy Anseye Pou Timoun Yo Se:

 • Konpetans pou siviv

  Nou anseye pitit ou ladrès pou jere tèt li, ki gen ladan kijan pou kontwole eta emosyonèl li. Lòt ladrès ka gen ladan kontwole enpilsyon, angaje nan konpòtman reflechi ak fè bon chwa.

 • Aktivite k ap viv chak jou (sèvi ak twalèt, abiye, bwose dan)

  Nou travay ak pitit ou a sou konpetans chak jou tankou sèvi ak twalèt, bwose dan yo, ak abiye ak penyen tèt yo. Terapis yo pral sèvi ak ti etap pou gide pitit ou a nan devlope woutin nan lavi chak jou yo. Lòt konpetans ka gen ladan lave figi yo ak men yo, benyen ak bwose cheve yo.

 • Konpetans Motè Brit / Fine

  Aktivite sa yo ka enkli:
  -Chache objè kache nan mastike, Playdoh, oswa ajil
  -Mete ti goute nan sache oswa veso plastik epi ouvri epi fèmen yo
  -Jwe ak limon
  -Itilize boutèy peze pou dlo flè oswa plant yo
  -K ap travay ak blòk Lego-kalite
  -Mete pyès monnen nan bank yo
  -Jwe ak mab
  -Mete pèl sou yon fisèl
  -Koupe fòm senp oswa apre yon koupe

 • Lekti / Ekri

  Aktivite pou ede ak lekti ak ekriti yo enkli:
  -Scribbling sou papye oswa koloran
  -Trase ak kopye sou liy yo
  -Kopi (yo montre yon lèt/nimewo epi ekri li)
  -Ladrès motè amann ak misk yo itilize nan egzèsis sa yo tou yo itilize nan ekri. Objektif la se fè pwogrè nan direksyon reyèl ekriti alamen

 • Ladrès pou jwe sosyal

  Aprann ladrès jwe ka gen ladan:
  -Jwe ak jwèt ki deplase, krake, oswa vibre
  -Pretann manje yon bèt jwèt oswa kwit manje pretann
  -Pataje ak pran tou ak jwèt
  -Eksplore ak kominike chwa ak enterè yo

 • Konpetans vizyèl/pèsepsyon

  Eksplore ak kominike chwa ak enterè yo enkli:
  -Match oswa klasman jwèt ak pezeul
  -Chwazi de objè ki se menm bagay la
  -Vizyèl memwa, oswa kapasite nan sonje enfòmasyon vizyèl
  -Fòm konsistans, oswa kapasite pou remake ke de objè yo se menm menm si yo diferan gwosè oswa koulè
  -Jwenn objè kache nan orijin okipe (egzanp, "Kote Waldo?")

Terapi ABA Ki Baze Nan Kay la ka Enkli:

Nan kay terapi ABA ede paran yo ak moun kap bay swen yo pran yon wòl pi aktif nan terapi otis pitit yo. Paran yo ka gade epi aprann pandan sesyon yo, sa ki ka ede w pi byen konprann kijan pou sipòte devlopman konpetans pitit ou a.

Tou depan de bezwen timoun piti ou a, terapis lakay nou yo pral travay sou fòmasyon twalèt, abiye, pataje yon repa ak fanmi an, epi pataje jwèt ak frè ak sè. Terapis nou yo ka konsantre tou sou konpòtman endezirab ki fèt nan kay la. Yo ka ede paran yo ak moun kap bay swen yo aplike tretman an deyò sesyon terapi yo. Objektif la se ede pa sèlman timoun nan, men tou, fanmi an.

Fanmi ak Nan Kay Terapi ABA

Paran yo jwe yon wòl entegral nan terapi ABA pitit yo. Paran oswa moun kap bay swen yo kapab ankouraje pitit yo epi ranfòse konpetans yo nan aktivite chak jou. Sipò ak patisipasyon fanmi yo esansyèl pou jeneralize konpetans pitit yo andeyò terapi. Fòmasyon paran se yon pati nesesè nan yon pwogram ABA efikas.

Non*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

es_ESEspañol